กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การสอบ N NET นักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

21 สิงหาคม 2559 การสอบ N NET นักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา ช่างซ่อมรถยนต์

>>ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา ช่างซ่อมรถยนต์ หลักสูตร 70 ชั่วโมง ดำเนินการระหว่างวันที่ 17-30 มิถุนายน 2559 ณ บ้านคำธาตุ หมู่ 8 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง นครพนม : ผู้รับผิดชอบ นายปรีชา นาโพธิ์ตอง ครู กศน.ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
อาชีพระยะสั้น วิชา การทอผ้าพื้นเมือง

>>กศน.ตำบลหนองญาติ จัดการเรียนการสอนอาชีพระยะสั้น วิชา การทอผ้าพื้นเมือง บ้านดงโชค หมู่ ๑ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง นครพนม จำนวนผู้เรียน ๒๐ คน ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ วิทยากร นางนารี ผิวพันธุ์ ผู้รับผิดชอบ นายปรีชา นาโพธิ์ตอง ครู กศน.ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

อาชีพระยะสั้น วิชางานใบตองพานบายศรี

กศน.ตำบลหนองญาติ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อาชีพระยะสั้น โดยเปิดเรียนวิชางานใบตองพานบายศรี หลักสูตร 40 ชั่วโมง ดำเนินการระหว่างวันที่ 13 - 20 มิถุนายน 2559 ณ บ้านหนองบัว หมู่ 10 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม วิทยากรโดย นายพนมศักดิ์ อุ่นบุญ กลุ่มผู้เรียน จำนวน 20 คน นำโดย นางงามตา คำสุภา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ต.หนองญาติ : ผู้รับผิดชอบ นายปรีชา นาโพธิ์ตอง ครู กศน.ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง นครพนม
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำ ตำบล

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ กศน.ตำบลหนองญาติ ได้ทำพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำ ตำบล โดยมีนายกาญจน์ทอง ศรีหาโคตร กำนันตำบลหนองญาติ เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายในตำบล เทศบาลตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้ใหญ่บ้าน อสม. นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมงาน
อาชีพระยะสั้น วิชา การทำยาดม ยาหม่องน้ำ

>>วันที่ 10 มิถุนายน 2559 กศน.ตำบลหนองญาติ เปิดสอนอาชีพระยะสั้นหลักสูตร 3 ชั่วโมง วิชา การทำยาดม ยาหม่องน้ำ ณ บ้านคำพอก หมู่ 9 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำนวนผู้เรียน 20 คนนำโดยนางสรัญญา พิมพ์สอน ผู้ใหญ่บ้านคำพอก หมู่ 9 ตำบลหนองญาติ วิทยากรผู้สอน นางอัฐพร สิทธิโส ครูผู้รับผิดชอบ นายปรีชา นาโพธิ์ตอง ครู กศน.ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม