เปิดภาคเรียนใหม่ 1/2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562


วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมพบกลุ่มการเรียนการสอน

กศน.ตำบลหนองญาติ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบกลุ่มแบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโปรแกรมGoogle classroom  ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่านิยม 12 ประการ

กศน.ตำบลหนองญาติ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ณ วัดสว่างสุวรรณาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ณ บ้านนาจอกหมู่ 5 ตำบลหนองญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม

https://scontent.fbkk7-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/59301360_1281276312027489_5914742541567131648_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_eui2=AeGD1kbMohCjmcsDu3D8dw83ac11WMHIGCm1c_1Z5brEBvWp5VolvOZSExYJxdy5x9QacMv4bhxVVIxdnny7cfgTH2I2AHGoWfpLfJLwkjrUSQ&_nc_oc=AQnQJ31ySDQr8ZHamNCW8SlsMW7vvLq-E1S9ehROR9TyvNypDf3fYlKpMvfcPoSIYXA&_nc_ht=scontent.fbkk7-2.fna&oh=2ca9a679646558bc8d6c2fd53d6cea0e&oe=5D858B63

https://scontent.fbkk7-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/58570486_1281277065360747_4568972744762327040_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_eui2=AeGUKWU3xDEpXMr2WwR3HjuP_sbBJiYR744QTDlVcbAI6w2GgScW1RtVtkJmjWSUGGPBkaH8DKoDpzoe6q6tCjooEeS3-aCJcKoiahFoW8wiFg&_nc_oc=AQkT-wyBEVkVLOoPhKznDgkilIQu66mChkyq8LHsbSZpsKXCewDefLptGRisyaX-J94&_nc_ht=scontent.fbkk7-2.fna&oh=6201189397de5eb83202763c57a1e599&oe=5D8CAFB2

https://scontent.fbkk7-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/58831627_1281278502027270_4680617838346502144_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_eui2=AeHKfX8JopDK0hlH8XCKBQWAg1eWH9LEZKsQy4PyzrAH-fL0_-2NNT15MX0kcAzqjGLdG0lBcy-SrUToMfcAf3PX3W3q72A1wYfx5bGfA1UIEA&_nc_oc=AQmz0yJ2fYlMlh6FFH8l1ObOxWsGyvntlBvN6in-d3BDkt4lyiW_0r19ufsCvBqya4Q&_nc_ht=scontent.fbkk7-3.fna&oh=3085528df85589239c640138a07e2acf&oe=5D844D7B

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำหมูฝอย

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำหมูฝอย บ้านหนองบัวหมู่ 10 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม


วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การจักสาน

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การจักสาน บ้านเหล่าภูมิ หมู่13 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ดำเนินการระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

best practice กศน.ตำบลหนองญาติ

การเผยแพร่ best practice กศน.ตำบลหนองญาติ ปี 2562