กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมพบกลุ่มการเรียนการสอน

กศน.ตำบลหนองญาติ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบกลุ่มแบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโปรแกรมGoogle classroom  ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่านิยม 12 ประการ

กศน.ตำบลหนองญาติ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ณ วัดสว่างสุวรรณาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ณ บ้านนาจอกหมู่ 5 ตำบลหนองญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม

https://scontent.fbkk7-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/59301360_1281276312027489_5914742541567131648_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_eui2=AeGD1kbMohCjmcsDu3D8dw83ac11WMHIGCm1c_1Z5brEBvWp5VolvOZSExYJxdy5x9QacMv4bhxVVIxdnny7cfgTH2I2AHGoWfpLfJLwkjrUSQ&_nc_oc=AQnQJ31ySDQr8ZHamNCW8SlsMW7vvLq-E1S9ehROR9TyvNypDf3fYlKpMvfcPoSIYXA&_nc_ht=scontent.fbkk7-2.fna&oh=2ca9a679646558bc8d6c2fd53d6cea0e&oe=5D858B63

https://scontent.fbkk7-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/58570486_1281277065360747_4568972744762327040_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_eui2=AeGUKWU3xDEpXMr2WwR3HjuP_sbBJiYR744QTDlVcbAI6w2GgScW1RtVtkJmjWSUGGPBkaH8DKoDpzoe6q6tCjooEeS3-aCJcKoiahFoW8wiFg&_nc_oc=AQkT-wyBEVkVLOoPhKznDgkilIQu66mChkyq8LHsbSZpsKXCewDefLptGRisyaX-J94&_nc_ht=scontent.fbkk7-2.fna&oh=6201189397de5eb83202763c57a1e599&oe=5D8CAFB2

https://scontent.fbkk7-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/58831627_1281278502027270_4680617838346502144_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_eui2=AeHKfX8JopDK0hlH8XCKBQWAg1eWH9LEZKsQy4PyzrAH-fL0_-2NNT15MX0kcAzqjGLdG0lBcy-SrUToMfcAf3PX3W3q72A1wYfx5bGfA1UIEA&_nc_oc=AQmz0yJ2fYlMlh6FFH8l1ObOxWsGyvntlBvN6in-d3BDkt4lyiW_0r19ufsCvBqya4Q&_nc_ht=scontent.fbkk7-3.fna&oh=3085528df85589239c640138a07e2acf&oe=5D844D7B