กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ตำบลหนองญาติ

กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาตามอัธยาศัย  บรรณสัญจร กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และบ้านหนังสือชุมชน

การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ กศน.ตำบลหนองญาติ มีการอบรมและศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ตลอดจนศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ในเครือข่าย