กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


ปราชญ์/ภูมิปัญญา


ชื่อ – สกุล                  นายสมชาย  สุวอ         เกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer
ที่อยู่                         136 หมู่ 2 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม  โทร0829067833
กิจกรรม/ภูมิปัญญา       เกษตรปลอดสารพิษครบวงจร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์
ผู้ประสานงาน             นายปรีชา  นาโพธิ์ตอง   โทร .0898624203