กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554

กศน.ตำบลหนองญาติ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

>>วันที่ 22 มีนาคม 2554 กศน.ตำบลหนองญาติ ได้ต้อนรับและรับการนิเทศจากคณะกรรมการประเมินภายในสถานศึกษาจากต้นสังกัด โดยได้จัดกลุ่มวิชาชีพจักสาน กลุ่มนักศึกษาผู้เรียนสายสามัญ พร้อมนิเทศศูนย์การเรียนสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรม กศน.ตำบล
...