กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เตรียมพร้อม นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน

>>สืบเนื่องจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม จะจัดงาน มหกรรม กศน.ปี 2553 ซึ่งในงานจะมีกิจกรรมหลากหลาย รวมทั้งกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ และหนึ่งในนั้นก็เป็นงานวิจัยในชั้นเรียน ของเครือข่ายนักวิจัยนครพนม ซึ่งวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนนำเสนอจริง ในช่วงระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 3 ก.ย. 53


วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553

งาน มหกรรม กศน.

>>ขอเชิญชม งานมหกรรมตลาดนัดความรู้ กศน.วันที่ 2 - 3 กันยายน 2553 ช่วงตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 21.00 น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ถนนกลางเมือง (หลังวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม) ชมฟรี...กิจกรรมต่างๆหลากหลาย เช่น
- การจัดนิทรรศการการวิจัยในชั้นเรียน โครงงาน การผลิตดานอาชีพของนักศึกษา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมเด่นของ กศน.ทั้ง 12 อำเภอ
- การจัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดาราศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุบลราชธานี และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ณ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์ ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และผลิตภัณฑ์อาชีพของนักศึกษา กศน.

วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553

๑๒ สิงหาคม "วันแม่แห่งชาติ"โครงร่างการวิจัย เรื่อง การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคัดลายมือของนักศึกษา กศน. ระดับประถมศึกษา กศน.ตำบลหนองญาติ

ชื่อเรื่อง การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคัดลายมือของนักศึกษา กศน.ระดับประถมศึกษา กศน.ตำบลหนองญาติ
ชื่อผู้วิจัย นายปรีชา นาโพธิ์ตอง
ชื่อสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม
ความเป็นมาของการวิจัย
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษานอกโรงเรียนในระดับประถมศึกษา กศน.ตำบลหนองญาติ พบว่ามีนักศึกษา จำนวน ๒ คน ขาดทักษะในการคัดลายมือที่ถูกต้อง เขียนหนังสือไม่สวย ไม่เป็นระเบียบ ลากเส้นไม่ตรง เขียนแล้วอ่านไม่ออก โย้หน้าบ้าง โย้หลังบ้าง ดังนั้นผู้สอนจึงคิดว่าการสร้างนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการคัดลายมือจะมีผลต่อการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในด้านการเขียนดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่อสร้างชุดฝึกการคัดลายมือของนักศึกษา กศน.ระดับประถมศึกษา หมวดวิชา ภาษาไทย
๒. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาก่อนและหลังใช้แบบฝึกคัดลายมือ หมวดวิชาภาษาไทย
4. ตัวแปรที่ศึกษา
......................................................................-.........................................................................................
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

5. นิยามคำศัพท์เฉพาะ
5.1 นักศึกษา กศน. หมายถึง นักศึกษานอกโรงเรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการเรียนแบบพบกลุ่ม ระดับ ประถมศึกษา และลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2553
5.2 แบบฝึก หมายถึง แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคัดลายมือ วิชาภาไทย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วยเนื้อหา


6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 ได้ชุดแบบฝึกเพื่อพัฒนาการคัดลายมือ
6.2 ได้สื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้ลืมหนังสือ
7. วิธีดำเนินการวิจัย / วิธีดำเนินการแก้ปัญหา
7.1 ประชากร / กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
ประชากร คือ นักศึกษา กศน.ตำบลหนองญาติ ระดับประถมศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2553 วิธีเรียนแบบพบกลุ่ม จำนวน 2 คน หมวดวิชาภาษาไทย
7.2 เครื่องมือที่ใช้
ก. เครื่องมือในการแก้ปัญหา / แนวทางแก้ปัญหา
- ชุดแบบฝึกการคัดลายมือ
ข. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
7.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบฝึกการคัดลายมือ และแบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
เก็บรวบรวมข้อมูลจาก นักศึกษา กศน.ตำบลหนองญาติระดับประถมศึกษา ที่มาพบกลุ่ม จำนวน 2 คน
7.4 สถิติที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
- ค่าร้อยละ
- ค่าเฉลี่ย

8. แผนดำเนินการ
1. วางแผนและเขียนโครงร่าง พ.ค. 53
2. ปฏิบัติการตามแผน มิ.ย.53
3. เก็บข้อมูล ก.ค.53
4. วิเคราะห์ ส.ค. 53
5. สรุปผลและเขียนรายงาน ก.ย. 5 3

9. ชื่อผู้เสนอโครงการวิจัย
นายปรีชา นาโพธิ์ตอง
กศน.ตำบลหนองญาติ
กศน.อำเภอเมืองนครพนม