กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

การนิเทศ บ้านหนังสือชุมชน

กศน.ตำบลหนองญาติ ออกนิเทศ ติดตามผลและตรวจเยี่ยม บ้านหนังสือชุมชน บ้านนาจอก หมู่ 5 และบ้านดงโชค หมู่ 1 ตำบลหนองญาติ อำภอเมืองนครพนม โดย นางศิริพร  ศิระวงศ์ ครูอาสาสมัคร และนายปรีชา  นาโพธิ์ตอง ครู กศน.ตำบลวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559

มุมอาเซียน กศน.ตำบลหนองญาติ

มุมอาเซียน กศน.ตำบลหนองญาติ


กิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  กศน.ตำบลหนองญาติ


กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม


วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559

กีฬา กศน.เกมส์ กศน.อำเภอเมืองนครพนม ปีงบประมาณ 2559

กีฬา กศน.เกมส์ กศน.อำเภอเมืองนครพนม ปีงบประมาณ 2559


โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

..กศน.ตำบลหนองญาติ ได้จัดโครงการ เศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์ภูมิพลัง ตำบลโพธิ์ตาก โดยมีวิทยากรให้ความรู้คือ นายธนศักดิ์  คำด่าง เป็นการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน พร้อมกับฝึกอบรมการทำบุญชีครัวเรือน