กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ตัวอย่าง การนำเสนองานวิจัย (วีดิโอ)

>>ตัวอย่างการอัพโหลดไฟล์ วีดิโอ การนำเสนองานวิจัย..


วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

โครงร่างการวิจัยเรื่อง การสร้างเอกสารเสริมทักษะการขับร้องเพลงไทยสากลเบื้องต้น หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 2

1. ชื่อปัญหาการวิจัย
“การสร้างเอกสารเสริมทักษะการขับร้องเพลงเบื้องต้น หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 2”

2. ความสำคัญของปัญหา
- การจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 วิธีเรียนแบบพบกลุ่ม กำหนดให้นักศึกษาที่มาพบกลุ่มทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆตลอดจนเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ใบงาน ทดสอบย่อย กรต. โครงงาน แต่พบว่ากิจกรรมบางอย่างที่ต้องใช้ทักษะ เช่น หลักการขับร้องเพลงไทยสากล ที่ถูกต้องตามหลักสากล นักศึกษายังทำไม่ได้ ซึ่งในการขับร้องเพลงไทยนั้น ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการกล้าแสดงออกและเอาใจใส่ในการฝึกฝน จึงจะทำให้การเรียนนั้นเกิดประสิทธิผลได้

3. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างเอกสารเสริมทักษะการขับร้องเพลง
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการขับร้องเพลงของนักศึกษา ก่อนและหลังได้เอกสารเสริมทักษะการขับร้องเพลง

4. ตัวแปรที่ศึกษา
......................................................................-.........................................................................................
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

5. นิยามคำศัพท์เฉพาะ
นักศึกษา กศน. หมายถึง นักศึกษานอกโรงเรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการเรียนแบบ
พบกลุ่ม ระดับ ม.ปลาย และลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2552 ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 2
ชุดกิจกรรม หมายถึง ชุดเอกสารเสริมทักษะการขับร้องเพลงไทยสากลเบื้องต้น หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 2

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 ได้ชุดเอกสารเสริมทักษะการขับร้องเพลง
7. วิธีดำเนินการวิจัย / วิธีดำเนินการแก้ปัญหา
7.1 ประชากร / กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
ประชากร คือ นักศึกษา กศน.ตำบลหนองญาติ ระดับ ม.ปลาย ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2552 วิธีเรียนแบบพบกลุ่ม จำนวน 40 คน หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 2
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา กศน.ตำบลหนองญาติ ระดับ ม.ปลาย ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2552 วิธีเรียนแบบพบกลุ่ม จำนวน 10 คน หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 2
7.2 เครื่องมือที่ใช้
ก. เครื่องมือในการแก้ปัญหา / แนวทางแก้ปัญหา
- ชุดเอกสารเสริมทักษะการขับร้องเพลงไทย
ข. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
7.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบ สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
เก็บรวบรวมข้อมูลจาก นักศึกษา กศน.ตำบลหนองญาติที่มาพบกลุ่ม จำนวน 10 คน
7.4 สถิติที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
- ค่าร้อยละ
- ค่าเฉลี่ย

8. แผนดำเนินการ
1. วางแผนและเขียนโครงร่าง 20-25 ธ.ค. 52
2. ปฏิบัติการตามแผน 20 ธ.ค. 52 – 25 ก.พ. 53
3. เก็บข้อมูล 15 ม.ค. – 20 ก.พ. 53
4. วิเคราะห์ 21 ก.พ. – 23 ก.พ. 53
5. สรุปผลและเขียนรายงาน 24 – 25 ก.พ. 5 3

9. ชื่อผู้เสนอโครงการวิจัย
นายปรีชา นาโพธิ์ตอง