รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2566


ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลหนองญาติ 
1. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองญาติ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองฯ
จังหวัดนครพนม

อาณาเขต
      
ทิศเหนือ จด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
       ทิศใต้ จด ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
       ทิศตะวันออก จด ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
       ทิศตะวันตก จด ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
1.2 เนื้อที่
       เนื้อที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองญาติ โดยประมาณ 49,021 ไร่ หรือประมาณ 78.43 ตารางกิโลเมตร
1.3 ภูมิประเทศ
       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองญาติ มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบสูง เป็นเนิน ของพื้นที่ เฉลี่ย สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 150 เมตร
1.4 จำนวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน
       1. หมู่ที่ 1 บ้านดงโชค
       2. หมู่ที่ 2 บ้านหนองญาติ
       3. หมู่ที่ 3 บ้านภูเขาทอง
       4. หมู่ที่ 4 บ้านดอนโมง
       5. หมู่ที่ 5 บ้านนาจอก
       6. หมู่ที่ 6 บ้านหนองญาติ
       7. หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าภูมี
       8. หมู่ที่ 8 บ้านคำธาตุ
       9. หมู่ที่ 9 บ้านคำพอก
       10. หมู่ที่ 10 บ้านหนองบัว
       11. หมู่ที่ 11 บ้านคำพอก
       12. หมู่ที่ 12 บ้านภูเขาทอง       
       13. หมู่ที่ 13 บ้านเหล่าภูมี
      
1.5 ประชากร มีประชากรทั้งสิ้น 11,746 คน (จปฐ ปี 2561)
                ชาย 5,858 คน
               หญิง 5,929 คน
             มีความหนาแน่นเฉลี่ย 151 คน/ตารางกิโลเมตร

2. สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
       สภาพทางเศรษฐกิจของประชากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองญาติ ส่วนใหญ่จะ ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ โดยจำแนกผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ดังนี้
       - ทำนา , ทำไร่ ร้อยละ 80
       - ทำสวน ร้อยละ 5
       - เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 3
       - ค้าขาย ร้อยละ 7
       - รับราชการ ร้อยละ 1.30
       - กรรมกรรับจ้าง ร้อยละ 3.15
       - อื่น ๆ ร้อยละ 0.55
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
       - ปั๊มน้ำมัน 2 แห่ง
       - โรงสีขนาดเล็ก 16 แห่ง ขนาดใหญ่ 1 แห่ง
       - โรงงานผลิตน้ำดื่ม 3 แห่ง
       - โรงงานผลิตน้ำแข็ง 1 แห่ง
       - โรงไม้ 4 แห่ง
       - สนามกอล์ฟ 1 แห่ง
       - โรงงานอิเล็คทรอนิค 1 แห่ง

3. สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
       - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง
       - โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
       - โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง
       - โรงเรียนอาชีวศึกษา 1 แห่ง
       - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน 13 แห่ง
3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
       - วัด / สำนักสงฆ์ 11 แห่ง
       - ศาลเจ้า 2 แห่ง
3.3 สาธารณสุข
       - สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง
       - รายขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง
       - สถานพยาบาล 1 แห่ง
       - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100%
3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       - ป้อมตำรวจทางหลวง 1 แห่ง
4. การบริการพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม

       - มีเส้นทางหลวงแผ่นดิน 2 สาย คือ สายสกลนคร – นครพนม และสายหนองญาติ – นาแก
       - มีถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
       - มีถนนลูกรังภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
       - ทาง ลาดยาง 3 สาย คือ
       - สายบ้านเหล่าภูมี - บ้านหนองเซา
       - สายบ้านดงโชค - บ้านหนองจันทร์
       - สายบ้านภูเขาทอง - บ้านดงโชค
4.2 การโทรคมนาคม
       มีโทรศัพท์สาธารณะ 9 ตู้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2,3,4,6,7,8,9,12
4.3 การไฟฟ้า
       มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน บางหมู่บ้านยังขยายเขตไฟฟ้าไม่ทั่วถึง มีไฟฟ้าใช้ไม่ครบทุกครัวเรือนเพราะมีการขยายเขตการสร้างบ้านเรือนทุกปี
4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ
       - ลำน้ำ , ลำห้วย ได้แก่ ห้วยฮ่องฮอ , ห้วยบางกอ , ห้วยคำหมาด , ห้วยคำบก , ห้วยเหมือด
       - บึง หนอง และอื่น ๆ 4 แห่ง
       - อ่างเก็บน้ำหนองญาติ
4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
       - ฝาย 4 แห่ง
       - บ่อน้ำตื้น 386 แห่ง       
       - บ่อโยก 50 แห่ง
5. ข้อมูลอื่น ๆ
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ป่าไม้ , แหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่
5.2 มวลชนจัดตั้ง ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น 300 คน / อปพร. 150 คน
5.3 แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่

       - แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์บ้านนาจอก
       - วัดพระพุทธบาทสี่รอย
       - วัดอเนกธรรมคุณ
       - สนามกอล์ฟภูกระแต
       - โครงการหมู่บ้านมิตรภาพไทย – เวียดนาม
5.4 ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ได้แก่
       - ผักปลอดสารพิษ หมู่ 1 , 4 ,5
       - น้ำผึ้ง หมู่ 1
       - กระติบข้าว หมู่ 7 , 8 ,9 , 11
       - ไม้กวาด หมู่ 8