รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2566


ศส.ปชต.


1.นายจันทร์ไทย  พัฒนประสิทธิชัย

ประธานกรรมการ

2.นายวีระวัฒน์  สิงห์ศรี

รองประธานกรรมการ

3.นายมงคล  อนุพันธ์สืบสาย
กรรมการ
4.นายสุนทร  ผูนา
กรรมการ
5.นายทองแดง  คานดง
กรรมการ
6.นางวันเพ็ญ  ศรีภพ
กรรมการ
7.นายเรืองฤทธิ์  บริบูรณ์
กรรมการ
8.นายไพโรจน์  เฮ้าสา
กรรมการ
9.นางสรัญญา  พิมสอน
กรรมการ
10.นายกิตติภูมิ  นิลสาขา
กรรมการ
11.นายสมพร  ศรพรหม
กรรมการ
12.นายนคร  อัมรินทร์
กรรมการ
13.นายสิทธิพล  คล่องขยัน
กรรมการ
14.นายวัชร  อาสาดี
กรรมการ
15.นางงามตา  คำสุภา
กรรมการ/เหรัญญิก
16.นางสาวชุติมณฑน์  พลหาราช
กรรมการ/ประชาสัมพันธ์
17.นายปรีชา  นาโพธิ์ตอง
กรรมการ/เลขานุการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น