กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

กำหนดการสอบซ่อม ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๗

..แจ้งนักศึกษา กศน.ตำบลหนองญาติ กศน.อำเภอเมืองนครพนม จะสอบซ่อม ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ในวันที่ ๒๑ - ๒๒  มีนาคม ๒๕๕๘  สนามสอบ กศน.อำเภอเมืองนครพนม  ส่วนรายชื่อนักศึกษาที่ต้องสอบซ่อมพร้อมกับตารางสอบ ตามรายละเอียดในไฟล์แนบนี้และติดประชาสัมพันธ์ไว้ที่ กศน.ตำบลหนองญาติ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.ปรีชา  โทร. ๐๘๙ ๘๖๒๔๒๐๓