กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554

หนังสือเรียน กศน.ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

..นักศึกษา สามารถเข้าไปดาวโหลดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน กศน.
ตามลิงค์นี้ http://203.172.142.8/book.html
หมายเหตุ : บางช่วงเวลาอาจจะโหลดไม่ได้ เนื่องจากมีผู้ใช้งานจำนวนมาก

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554

..กศน.ตำบลหนองญาติ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2554

...ในวันที่ 3 มิถุนายน 2554 กศน.ตำบลหนองญาติ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โดยมีนักศึกษาในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมทั้งหมด 60 คน โดยมีวิทยากรที่ให้ความรู้ ได้แก่ อาจารย์อภิรดี วันแก้ว อาจารย์ถนอมจิต ศรีกงพาน และอาจารย์ศิริพร ศิระวงศ์ ได้ให้ความรู้กับนักศึกษาในเรื่องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน. การเรียนวิชาชีพ การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการให้ความรู้ในเรื่องประชาธิไตยส่งเสริมการเลือกตั้ง ชมรายละเอียดได้ตามภาพ.....

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554

กศน.ตำบลหนองญาติ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

>>วันที่ 22 มีนาคม 2554 กศน.ตำบลหนองญาติ ได้ต้อนรับและรับการนิเทศจากคณะกรรมการประเมินภายในสถานศึกษาจากต้นสังกัด โดยได้จัดกลุ่มวิชาชีพจักสาน กลุ่มนักศึกษาผู้เรียนสายสามัญ พร้อมนิเทศศูนย์การเรียนสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรม กศน.ตำบล
...